Inner Circle Vítejte | Prihlás sa
Zástava krajiny Česká republika, Ceská Republika [ Zmeň krajinu+jazyk ]
Právne upozornenie

Právne upozornenie  

Právne upozornenie

(Posledná aktualizácia: 2. júla 2012)

Táto webová lokalita je majetkom spoločnosti Orica Limited (ABN 24 004 145 868), 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000, Austrália („Orica“). Webová lokalita je prevádzkovaná v mene spoločnosti Orica a jej súvisiacich firemných a pridružených orgánov (súhrnne označovaných ako „my“ alebo „nás“).

Vyhlásenie o autorských právach

1. Všetky autorské práva týkajúce sa dizajnu webovej lokality, textov, grafiky, ich výberu a usporiadania, ako aj softvéru vzťahujúceho sa k tejto webovej lokalite patria spoločnosti Orica alebo spoločnosť Orica k nim má licenciu. Tieto autorské práva sú chránené v zmysle austrálskych a medzinárodných autorských zákonov.

2. S výhradou odseku 3 sa žiadne materiály z tejto webovej lokality nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, nahrávať, prenášať, opakovane používať, opakovane zverejňovať, publikovať alebo inak sprístupňovať na inej webovej lokalite bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Orica.

3. Spoločnosť Orica vám udeľuje povolenie na prevzatie jednej kópie tohto materiálu z danej webovej lokality obvyklým použitím webového prehliadača pre svoje osobné nekomerčné použitie. Na nekomerčné použitie si môžete vytlačiť aj papierové kópie materiálu z tejto webovej lokality za predpokladu, že na materiáli ponecháte všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach.

Vyhlásenie o ochrannej známke

Všetky ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy, značky a komerčná úprava (prezentácia) na tejto webovej lokalite patria spoločnosti Orica alebo poskytovateľom licencie. Spoločnosť Orica vám neudeľuje licenciu ani právo ich používať.

Vaše spotrebiteľské práva

Môžete mať práva podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, napríklad podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona, ktoré touto zmluvou nemožno vylúčiť, obmedziť ani upraviť („vaše spotrebiteľské práva“). V Austrálii k vašim spotrebiteľským právam patrí právo, že tovar bude mať prijateľnú kvalitu a bude zodpovedať opisu a že služby budú poskytnuté so starostlivosťou a zručnosťou. Viac informácií o svojich spotrebiteľských právach sa dozviete od spotrebiteľských organizácií a orgánov, ako je napr. Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov a štátne/krajské orgány v oblasti spravodlivého obchodovania.

Všeobecné právne upozornenie

1. Túto webovú lokalitu vytvorila spoločnosť Orica na základe súčasných všeobecných informácií. Zmeny situácie po zverejnení stránky môžu mať vplyv na úplnosť alebo presnosť týchto informácií. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za všetky chyby alebo opomenutia obsiahnuté v týchto informáciách, alebo každého opomenutia aktualizovať alebo opraviť tieto informácie. Presnosť, úplnosť a spoľahlivosť informácií z tejto webovej lokality by ste mali nezávisle posudzovať a overovať a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.

2. Nič uvedené na tejto webovej lokalite sa nebude vykladať ako odporúčanie používať akýkoľvek produkt, proces alebo zloženie ani akékoľvek informácie z webovej lokality spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby, spoločnosti alebo subjektu. Okrem vašich spotrebiteľských práv neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky, že použitie informácií z tejto webovej lokality nebude porušením takýchto práv duševného vlastníctva.

3. Okrem vašich spotrebiteľských práv neposkytujeme žiadne vyhlásenie, že produkty zobrazené na webovej lokalite sú momentálne k dispozícii alebo že ich špecifikácie sú aktuálne a úplné. Zobrazenie produktu nepredstavuje ponuku ani záväzok z našej strany.

4. Spoločnosť Orica sprístupňuje túto webovú lokalitu a jej obsah „také, aké sú“. Sme povinní dodržiavať vaše spotrebiteľské práva. V súvislosti s webovou lokalitou a jej obsahom neposkytujeme žiadne iné vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povoleného zákonom odmietame všetky takéto vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa úplnosti, presnosti, obchodovateľnosti alebo vhodnosti webovej lokality na daný účel, čo platí aj pre informácie uvedené na webovej lokalite, produkty, ktoré sa na nej spomínajú, ako aj pre všetku e-mailovú korešpondenciu medzi vami a nami.

5. Nič uvedené na tejto webovej lokalite sa nerovná pozvaniu na obchodovanie s našimi akciami alebo inými, nami emitovanými cennými papiermi. Pred rozhodnutím investovať do našej spoločnosti sa poraďte s nezávislým odborníkom.

Dostupnosť tejto webovej lokality

1. Táto webová lokalita podlieha prerušeniam, poruchám, vírusom, oneskoreniam, sledovaniu, rušeniu a iným chybám týkajúcim sa komunikačných sietí, počítačových systémov, serverov, poskytovateľov, počítačového vybavenia a softvéru.

2. Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia a na základe nášho výhradného a absolútneho uváženia kedykoľvek prerušiť, pozastaviť alebo ukončiť akékoľvek služby ponúkané prostredníctvom tejto webovej lokality, ako aj váš prístup k tejto webovej lokalite.

3. V súvislosti s akýmkoľvek zariadením, ktoré používate na prístup k webovej lokalite, odporúčame, aby ste si zabezpečili a udržiavali v aktualizovanom stave antivírusový a bezpečnostný softvér, softvér na ochranu pred narušením a prehľadávací softvér, ktorý je špeciálne určený pre všetky zariadenia, ktoré používate na prístup k webovej lokalite.

Vaše správanie

Neudeľujeme vám povolenie na nasledujúce činnosti (vykonávané vami alebo prostredníctvom tretej strany):

·        používať zariadenia, softvér, proces alebo rutinu, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasiahnuť do správneho fungovania webovej lokality alebo do akýchkoľvek operácií alebo procesov vykonávaných na webovej lokalite alebo prostredníctvom nej,

·        podnikať úkony, ktoré spôsobia nevhodné alebo neprimerane veľké zaťaženie infraštruktúry alebo pásma pripojenia k webovej lokalite,

·        podnikať úkony, ktoré by mohli poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo narušiť webovú lokalitu alebo brániť tretej strane používať alebo nerušene využívať túto webovú lokalitu,

·        prenášať, distribuovať, zavádzať alebo inak sprístupňovať akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom tejto webovej lokality počítačové vírusy, programy na zaznamenávanie stlačení klávesov, spyware, červy, trójske kone, časované bomby alebo iné škodlivé programy,

·        používať webovú lokalitu v súvislosti s vyžadovaním, zberom, získavaním alebo ukladaním osobných údajov, hesiel, informácií o účtoch alebo iných informácií o používateľoch webovej lokality,

·        používať metódy dolovania údajov, roboty alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrahovanie údajov v súvislosti s touto webovou lokalitou.

Obmedzenie zodpovednosti

1. Používanie informácií z webovej lokality je na vaše vlastné riziko. S výhradou odseku 3 nie sme my, naši konatelia, zamestnanci, akcionári, zástupcovia a iní predstavitelia za žiadnych okolností zodpovední za žiadne ujmy, straty alebo škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti použitia informácií z webovej lokality alebo poskytnutých e-mailom prostredníctvom webovej lokality alebo v súvislosti s nimi.

2. S výhradou odseku 3 toto obmedzenie zodpovednosti zahŕňa okrem iného aj kompenzujúce, priame, nepriame alebo následné odškodnenie, stratu údajov, príjmu alebo zisku, stratu alebo poškodenie majetku a nároky tretích strán.

3. V prípadoch, v ktorých sa uplatňujú vaše spotrebiteľské práva, bude naša zodpovednosť v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a podľa nášho rozhodnutia obmedzená na:

·        opätovné dodanie tovaru alebo služieb alebo dodanie ekvivalentného tovaru,

·        opravu tovaru,

·        finančnú úhradu na účely opätovného dodania tovaru alebo služieb alebo na opravu tovaru.

Prepojenia

1. Spoločnosť Orica umožňuje vytváranie prepojení na túto webovú lokalitu pod podmienkou načítania celej stránky html. Takéto prepojenia nesmú zahŕňať naše ochranné známky ani servisné známky a nesmú sa použiť na znevažovanie alebo iné nepriaznivé ovplyvňovanie povesti spoločnosti Orica.

2. Informácie na tejto webovej lokalite môžu obsahovať prepojenia na webové lokality iných subjektov, okrem iných aj informácie o cene akcií spoločnosti Orica poskytnuté Austrálskou burzou. Tieto prepojenia sú poskytované len pre vašu potrebu. Nepodporujeme, nezaručujeme ani neschvaľujeme obsah a presnosť týchto webových lokalít a neodporúčame produkty, služby alebo informácie z týchto webových lokalít.

3. Nezaručujeme, že informácie z webových lokalít tretích strán neobsahujú počítačové vírusy ani iné nedostatky, chyby alebo porušenia práv duševného vlastníctva, a poskytnutím takýchto prepojení neschvaľujeme tieto porušenia.

4. Odmietame zodpovednosť za prípadné straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania prepojení na webové lokality tretích strán.

Nevyžiadané návrhy

Našou zásadou je neprijímať informácie od tretích strán, ktoré sú dôverné alebo chránené. Ak si želáte zachovať dôvernosť vášho materiálu, neposielajte nám ho e-mailom ani inak bez toho, aby ste najprv mali náš súhlas.

Súdna príslušnosť

1. Na toto právne upozornenie sa vzťahujú právne predpisy austrálskeho štátu Victoria.

2. Ak túto webovú lokalitu navštívite v inom právnom systéme ako v austrálskom štáte Victoria, mali by ste zvážiť, či ju používate v súlade s právnymi predpismi tohto právneho systému, pokiaľ sa vzťahujú na toto použitie.

3. Ak sa informácie z tejto webovej lokality preložia alebo prezentujú v iných jazykoch ako v angličtine, v súvislosti s prípadnými spormi týkajúcimi sa ich výkladu bude smerodajná anglická verzia informácií.