Flaga kraju Polska, Rzeczpospolita Polska [ Zmień kraj + język ]
Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zrzeczenie się odpowiedzialności  

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Orica Limited (ABN 24 004 145 868) z siedzibą w 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia („Orica”).

Strona jest zarządzana w imieniu firmy  Orica i jej powiązanych podmiotów, spółek i spółek stowarzyszonych (współnie nazywanych „my” lub „nas”).


Oświadczenie dotyczące praw autorskich

1. Wszystkie prawa autorskie dotyczące projektu strony internetowej, tekstu, grafiki, jej wyboru i rozkładu, oraz całe oprogramowanie związane z niniejszą stroną należy do lub jest pod licencją firmy Orica. Niniejsze prawo autorskie jest chronione australijskimi i międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego.

2. Zgodnie z paragrafem 3, niedozwolone jest kopiowanie, reprodukowanie, dystrybucja, modyfikowanie, przesyłanie, przekazywanie, ponowne użycie, ponowne przesyłanie, publikowanie lub opracowywanie w ramach innej strony jakiegokolwiek materiału pochodzącego z niniejszej strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Orica.

3. Orica zezwala na pobranie jednej kopii materiału pochodzącego z niniejszej strony w trakcie zwykłego korzystania z witryny internetowej, dla  prywatnego, niekomercyjnego użytku. Zezwala się również na drukowanie twardych kopii materiału z niniejszej strony dla niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowane są wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i inne informacje dotyczące własności na tymże materiale.


Oświadczenie dotyczące znaku handlowego

Wszystkie znaki handlowe, znaki usług, nazwy handlowe, przedstawienie marki i wizualna postać produktu na niniejszej stronie należy do Orica i jej licencjodawców. Orica nie przekazuje żadnej licencji lub praw do ich użytkowania.


Twoje Prawa Konsumenta

Możliwe jest posiadanie praw, zgodnych ze stosowną legislacją dotyczącą praw konsumenta, taką jak Australijskie Prawo Konsumenckie, których nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmodyfikować poprzez niniejszą Umowę („Twoje Prawa Kosumenckie”). W Australii, Twoje Prawa Konsumenta oznaczają, że towary będą w jakości możliwej do zaakceptowania i będą zgodne z opisem, a usługi będą świadczone ze starannością i profesjonalizmem. Więcej informacji na temat Twoich Praw Konsumenta możesz uzyskać od organizacji konsumeckich i takich organów jak Australijska Komisja Konkurencji i Kosumenta oraz państwowych/regionalnych władz zajmujących się sprawiedliwym handlem (fair trade).

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza strona internetowa została stworzona przez Orica na podstawie ogólnych aktualnych informacji. Zmiany w okolicznościach po publikacji mogą wpłynąć na kompletność lub dokładność niniejszych informacji. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo , zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki zawarte w niniejszych informacjach lub jakikolwiek brak aktualizacji lub korekty niniejszych informacji. Należy indywidualnie ocenić i zweryfikować dokładność, kompletność i wiarygodność informacji zawartych na niniejszej stronie, oraz szukać profesjonalnej porady, gdy jest to konieczne.

2. Żadna treść zawarta na niniejszej stronie nie może być interpretowana jako rekomendacja do zastosowania jakiegokolwiek produktu, procesu, opracowania lub jakiejkolwiek informacji na niniejszej stronie w sposób, który narusza prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, spółki lub podmiotu. Zgodnie z Twoimi Prawami Konsumenta, nie udzielamy oświadczeń lub gwarancji, że użycie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw własności intelektualnej.

3. Zgodnie z Twoimi Prawami Konsumenta, nie udzielamy  oświadczeń, że produkty przedstawione na niniejszej stronie internetowej są obecnie dostępne lub że ich specyfikacje są aktualne i kompletne. Przedstawienie jakiegokolwiek produktu nie stanowi oferty lub złożenia prez nas zobowiązania.

4. Orica udostępnia niniejszą stronę internetową i jej zawartość „w stanie w jakim jest”. Jesteśmy zobowiązani przestrzegać Twoich Praw Konsumenta. Nie udzielamy żadnych innych oświadczeń lub jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do niniejszej strony lub jej zawartości. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo,  zrzekamy się wszelkich takich oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do kompletności, dokładności, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu niniejszej strony internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, produktów, o których mowa na tej stronie internetowej,  oraz jakiejkolwiek korespondencji e-mailowej pomiędzy Państwem a nami.

5. Żadna treść zawarta na niniejszej stronie internetowej nie oznacza zaproszenia do prowadzenia transakcji związanych z akcjami lub innymi papierami wartościowymi wydawanymi przez nas. Prosimy o skonsultowanie się z niezależnymi profesjonalnymi konsultantami przed podjęciem decyzji o lokowaniu w nas inwestycji.


Dostępność Niniejszej Strony Internetowej

1. Niniejsza strona internetowa może być narażona na przerwy w jej funkcjonowaniu, zawieszenie, wirusy, opóźnienia, przejęcie, zakłócenia i inne usterki, które dotyczą sieci komunikacyjnych, systemów komputerowych, serwerów, dostawców, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2. Zastrzegamy sobie prawo, bez zawiadomienia i zgodnie z naszą własną i nieograniczoną wolą, aby w każdym momencie wstrzymać, zawiesić, lub przerwać jakąkolwiek usługę oferowaną przez lub poprzez niniejszą stronę internetową, jak i niniejszą stronę internetową lub dostęp do niej.

3. W odniesieniu do jakiegokolwiek urządzenia, za pośrednictwem którego możliwy jest dostęp do niniejszej strony internetowej, rekomendujemy otrzymanie i wdrożenie aktualnej ochrony antywirusowej i przeciwwłamaniowej oraz scanning oprogramowania, który jest celowo przeznaczony na wszystkie urządzenia, które są używane w celu uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej.

Zachowanie Użytkowników

Nie upoważniamy Państwa (bezpośrednio lub przez jakąkolwiek trzecią stronę) do:

  • Zastosowania jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania, procesu lub schematu działania w celu ingerowania lub próby ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej lub w jakąkolwiek transakcję lub proces, który jest przeprowadzany na lub poprzez niniejszą stronę internetową;
  • Podejmowania jakichkolwiek działań, które narzucają nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na insfrastrukturę i przepustowość połączenia z niniejszą stroną internetową;
  • Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić, blokować, przeciążać, uszkadzać stronę internetową lub ingerować w użytkowanie i korzystanie z tej strony internetowej przez inny podmiot;
  • Przesyłania, dystrybuowania, wprowadzania lub w jakikolwiek inny sposób udostępniania poprzez niniejszą stronę internetową jakichkolwiek wirusów komputerowych, koni trojańskich, programów szpiegujących, robaków internetowych, bomb zegarowych lub innego złośliwego lub szkodliwego oprogramowania;;
  • Użytkowania niniejszej strony w powiązaniu z proszeniem o podanie danych osobowych, gromadzaniem, otrzymywaniem lub przechowywaniem jakichkolwiek danych osobowych, haseł, informacji o koncie lub innych informacji o innych użytkownikach niniejszej strony internetowej; lub
  • Użytkowania narzędzi pozyskiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi pozyskiwania i zbierania danych w powiązaniu z niniejszą stroną internetową.


Ograniczenie odpowiedzialności

1. Użytkowanie informacji na niniejszej stronie internetowej jest na Państwa własne ryzyko. Zgodnie z pragrafem 3, my, nasi dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy, agenci lub inni przedstawiciele, nie będą, w żadnym wypadku, odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, stratę lub szkodę wynikłą lub związaną z użytkowaniem, niemożliwością użytkowania, informacji na niniejszej stronie lub przesłanych drogą mailową poprzez niniejszą stronę internetową.

2. Zgodnie z pragrafem 3, to ograniczenie odpowiedzialności, obejmuje, ale nie wyłącznie, odszkodowania kompensacyjne, bezpośrednie, pośrednie, utratę danych, dochodu lub zysku, stratę lub szkodę na mieniu i roszczenia stron trzecich.

3. Tam, gdzie mają zastosowanie Twoje Prawa Konsumenckie, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nasza odpowiedzialność będzie, zgodnie z naszym wyborem, ograniczona do:

  • ponownej dostawy towarów i usług lub dostawy towarów ekwiwalentnych;
  • naprawy towarów; lub
  • zapłaty za ponowne dostarczenie towarów lub usług lub naprawy towarów.


Indemnity

You agree to indemnify Orica, its directors, employees, shareholders, agents and other persons involved in the creation of this website for all damages, losses, penalties, fines, expenses and costs (including legal costs) which arise out of or relate to your use of this website, any information that you provide to Orica via this website or any damage that you may cause to this website. This indemnification includes, without limitation, liability relating to copyright infringement, defamation, invasion of privacy, trade mark infringement and breaches of the Australian Trade Practices Act 1974 (Cth).


Linki

1. Orica zezwala na zamieszczanie odnośników hypertekstowych (linków) do niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że jest podany pełen adres w html. Jakiekolwiek takie odnośniki nie mogą obejmować naszych znaków handlowych lub znaków usług, oraz nie mogą być używane w celu oczerniania lub w inny sposób szkodliwego działania na reputację Orica.

2. Informacje na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać odnośniki hypertekstowe (linki)  do innych niż nasza stron, w tym, bez ograniczeń, informacje dotyczące ceny udziałów Orica podanych przez Australijską Giełdę Akcji. Te linki są podane wyłącznie dla Państwa wygody. Nie potwierdzamy, nie gwarantujemy lub nie aprobujemy zawartości lub prawidłowości tych stron, oraz nie rekomendujemy  produktów, usług lub informacji zawartych na tych stronach.

3. Nie gwarantujemy, że informacje na stronach internetowych stron trzecich są wolne od wirusów komputerowych lub jakichkolwiek wad, usterek lub naruszenia praw własności intelektualnej, ani nie udzielamy upoważnienia do jakiegokolwiek takiego naruszenia przez podanie tych linków.

4. Zrzekamy się odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z użycia linków do stron internetowych stron trzecich.

 

Niezamawiane pomysły

Zgodnie z naszą polityką nie akceptujemy informacji od stron trzecich, które są poufne lub zastrzeżone. Jeśli życzą sobie Państwo zachować poufność materiału, nie przekazujcie ich drogą mailową lub też bez uprzedniego otrzymania naszej zgody

Jurysdykcja

1. W niniejszym Zrzeczeniu się Odpowiedzialności mają zastosowanie przepisy prawa Stanu Wiktoria, Australia.

2. Jeśli masz dostęp do niniejszej strony w jurysdykcji innej niż w stanie Wiktoria, Australia, powinieneś rozważyć, czy twoje użytkowanie jest zgodne z przepisami prawa tej jurysdykcji, w zakresie w jakim ma ono zastosowanie.

3. Jeśli informacje na tej stronie internetowej są przetłumaczone lub zaprezentowane w językach innych niż angielski, to angielska wersja jezykowa tych informacji będzie decydująca w odniesieniu do jakichkolwiek sporów dotyczących ich interpretacji