Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
uni tronic 600 - Levererar lösningar

uni tronic 600 - Levererar lösningar  

Subscribe to all products in this area

Mindre kolgruvor

Produktivitet

Genom bra framkast och fragmentering går det att bestämma salvhögens utseende vilket förbättrar lastfaktorn, minskar materialhantering och ger positiv påverkan på ”sista raden.

Relationer till omgivningen

När du optimerar alla aspekter av sprängning har du inte råd att bortse från miljöpåverkan. Med elektronisk precision går det att minimera vibrationer, luftstötvågor och dammpartiklar i luften, vilket ger en gynnsammare relation med omgivningen.

Resursmaximering

Förbättrad kolutvinning maximerar resursernas värde. Med exakt timing går det att utföra flerlagerssprängningar som minskar antalet borr- och sprängcykler och därmed maximera maskinproduktiviteten.

Smaller Open Cut Metal mines

Väggkontroll

Väggstabilitet är viktigt för säker drift och utvinning av malm. Det går att erhålla lägre brytningskostnader, ökad produktion, minskad risk och lägre kostnad för väggunderhåll.

Produktivitet

Fragmentering kan göra stor skillnad i kvarnars produktivitet. Med förbättrad fragmentering minskar tiden för lastning, transport och genomströmning i processen.

Miljökontroll

Bra relationer med närliggande bebyggelse är avgörande vad gäller brytningstillstånd och det finns inga ”bra vibrationer”. Sprängningar nära samhällen och infrastruktur kan optimeras med elektronik.

Quarry and Construction

Miljökontroll i bergtäkt

Med intilligande bebyggelse är man beroende av exakt timing för att kunna förutsäga vibrationer. Med sådana risker betyder exaktheten allt.

tlastningsproduktivitet

Att optimera produktionen avgörande för en framgångsrik drift. Optimering av fragmentering för att minska andelen grov- eller finandel är kritiskt för en lyckad verksamhet.

Riskhantering

Att ha kontroll på vibrationer och luftstötvågor är väsentligt vid konstruktion av t.ex. vägar, dammar, schakter, hamnar eller pipelines. Riskerna minskas och färdigställande av projekt påskyndas med användande av elektronisk timing.