Inner Circle Välkommen | Inloggning | Registrera
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Sprängkurs - Orica Sweden AB, så klart

Sprängkurs - Orica Sweden AB, så klart  

Här kan ni hitta information om våra öppna sprängkurser genom att titta i tabellen eller om ni vill veta mer: läsa/ladda ner kursprospektet.
Ni kan även här ladda ned praktikintyg och få lite annan information.

 

VÄRT ATT VETA

Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. Innan 10 år har gått måste du gå en "Kurs för förnyelse av  sprängkort".
Observera att sprängkortets innehåll kan ändras under giltighetstiden.
Om man skaffar erfarenhet från tätort eller andra tillämpningar så behöver man bara skicka in ett kompletterande praktikintyg för att få ett reviderat sprängkort. 
 
Sprängarbetsledarens och dennes ersättares behörighet gäller i 10 år.
Därefter går man en "Repetitionskurs för sprängarbetsledare" om man inte har gått en "Kurs för förnyelse av sprängkort".
 
Är ni flera i företaget med samma utbildningsbehov ordnar vi gärna en företagsintern kurs. Den kan vi genomföra  när och där det passar er.
 
Du som har ett giltigt nordiskt sprängkort behöver endast gå "Kurs för förnyelse av sprängkort" för att få ett svenskt sprängkort.
 
Vid transport av sprängmedel i kolli  som "värdeberäknad mängd" – normalt max 20 eller 50 kg netto – krävs sedan 1 januari 2003 ett enklare  förarintyg dvs undantag från utbildning för transport av värdeberäknad mängd finns ej längre.
Denna utbildning ingår numera i våra Grundkurser, även i "Kurs för förnyelse av sprängkort" och "Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd".
Ett särskilt intyg för detta utfärdas. Notera att om syftet är att man ska åka ut och utföra ett sprängarbete så är man undantagen ADR och därmed utbildningskravet (värdeberäknad mängd).
 
 
Kursanmälan och information

Du är välkommen att höra av dig. Ring Carina Lagemyr på 0587- 85184

Är ni intresserade av företagsbeställda kurser så kontakta Joel Eriksson på telefon 0587 - 850 00 eller info.gyse@orica.com.
Alla kurserna i vårt prospekt kan företagsbeställas för genomförande på av er vald plats, Orica kan också hålla specialkurser som anpassas till en viss teknik eller arbetsplats.
 
För erhållande av sprängkort krävs förutom genomgången grundkurs med godkänt prov även praktik. Normalt har man redan praktik när man går kursen men det går även att skaffa praktik efter kursen.
Även ni som förnyar sprängkortet genom att delta i en "Kurs för förnyelse av sprängkort" ska lämna in praktikintyg. Ni kan skicka in praktikintyget eller ta med till kursen.
Sprängkortet är inte statiskt utan man kan ändra sprängkortet under löptiden.

 
Ladda ned Kursprospektet här:
 
Kursprospekt Sprängkurser Januari-Juni 2018
 
 
 
Intyg på sprängningspraktik-Sprängkort klass A
Detta intyg är avsett för er som har eller ska delta i "Grundkurs i Sprängteknik", 5 dagar.

Intyg pa sprangningspraktik sprk A.doc
 

Intyg på sprängningspraktik-Sprängkort klass B
Detta intyg är avsett för er som har eller ska delta i "Praktisk Grundkurs i Sprängteknik", 4 dagar.

Intyg pa sprangningspraktik sprk B.doc
 
Utbildningsvägar
Här kan Du se hur våra sprängkurser hänger samman:
KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, 3 dagar
Se kursprospekt för datum
OBS! Du måste gå denna kurs innan sprängkortet förfaller. Om Du går kursen inom 12 månader före Ditt sprängkort går ut så kommer ditt nya sprängkort gälla 10 år från utgångsdatum på Ditt gamla sprängkort.
Saknas giltigt sprängkort blir man inte godkänd av tillståndsmyndigheten som sprängarbas och/eller föreståndare för sprängämnesförråd.
Efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov utfärdas ett nytt sprängkort utifrån den praktik Du har. Ett intyg över sprängpraktik ska uppvisas. Minst ett års praktik de senaste tio åren krävs.
KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, Klass B, 2 dagar
Se kursprospekt för datum
Nu erbjuder vi möjlighet att gå en "Anpassad kurs för förnyelse av sprängkort", 2 dagar som riktar sig till Dig som tidigare har gått en praktisk grundkurs (sprängkort, klass B), såsom t. ex.
- Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogbruk
- Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten
- Grundkurs i klenhålssprängning
Om Du som har gått en praktisk grundkurs föredrar att gå en vanlig "Kurs för förnyelse av sprängkort", 3 dagar beroende på att kursen kanske ligger bättre till vad avser plats eller tid så glöm inte att ange detta vid kursanmälan. Då kommer vi erbjuda dig möjligheten att avlägga ett skriftligt prov anpassat till Din verksamhet.
KURS FÖR FÖRESTÅNDARE AV SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD, 2 dagar
Se kursprospekt för datum
Denna kurs är avsedd för blivande föreståndare och  vikarierande föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar. En föreståndare ska veta hur sprängmedel förvaras på ett korrekt sätt och ha en viss produktkunskap. Utöver detta så är det bra om föreståndaren har viss kunskap om transport av farligt gods, såsom explosiva varor, bl.a. eftersom föreståndaren ofta har avsändaransvaret. Efter genomgången kurs fås även ett enklare förarintyg som innebär att man kan transportera ”värdeberäknad mängd” själv eller åka med en fullvärdig ADR-transport som medhjälpare. Denna utbildning fås genom att delta 2 dagar i ”Kurs för förnyelse av sprängkort”.
GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 5 dagar
Se kursprospekt för datum
Alla blivande sprängarbasar och sprängarbetsledare ska gå denna kurs.
Även Du som i Din befattning intimt samarbetar med sprängarna, såsom arbetsledare, konsulter, kvalitetsansvariga har nytta av kursen. Kursdeltagare med minst ett års praktisk erfarenhet från sprängning får normalt sprängkort motsvarande praktiken efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov.
PRAKTISK GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 4 dagar
Se kursprospekt för datum
 
Kursen vänder sig till personer som arbetat minst 2 år i relevant yrke och behöver spränga då och då. Exempel på yrkeskategorier är grävmaskinister, krosspersonal, bönder, lantbruksentreprenörer, kyrkogårdsarbetare, liftskötare, geologer, linjemontörer m.m. Tanken är att de som utför sprängning av mindra komplicerat slag, såsom mindre schaktningsarbeten, stensprängning o.d., ska kunna få ett begränsat sprängkort. För att få sprängkort krävs 2 års praktisk erfarenhet och genomgången kurs med godkänt resultat. Kursen är framtagen enligt de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Sprängarbete AFS 2007:1.
Sprängkortet gäller i 10 år och ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Mer information om "Kurs för förnyelse av sprängkort, 2 eller 3 dagar", finner du på sid 4. Notera att du kan välja mellan 2 olika kurser för förnyelse av sprängkort.
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN, 5 dagar
Se kursprospekt för datum
I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för "tyngre sprängning" ovan jord. Du som sköter planering och eventuellt även det handgripliga i ett bergtag, vägarbete, dagbrott eller liknande har nytta av den här kursen och även Du som jobbar som kalkylerare i ett entreprenadföretag. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i produktionssprängningar ovan jord såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter, borr- och krossentreprenörer. Det finns inga krav på förkunskaper men "Grundkurs i sprängteknik" och praktisk erfarenhet är bra att ha. För att få behörighet som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått denna kurs.
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN, 2 dagar
Se kursprospekt för datum
 
I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för sprängning under jord. Du arbetar som sprängarbas, arbetsledare, kalkylerare eller ansvarar för underjordsprojekt och önskar mer teoretisk kunskap. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i sprängning under jord såsom konsulter, kvalitetsansvariga, sakkunniga, kontrollanter och borrentreprenörer. "Grundkurs i sprängteknik" kan man med fördel ha genomgått men praktisk erfarenhet från underjordsarbete  kan vara tillräcklig.
GRUNDKURS I DET SPRÄNGTEKNISKA DATAPROGRAMMET SHOTPlus™, SP5, STANDARD
Se kursprospekt för datum
 
SP5 Standard är ett flexibelt, användarvänligt program för sprängtekniska och ekonomiska beräkningar. Programmet för dig som arbetar med planering och kalkylering men även vill ha presentabla borr-, ladd- och tändplaner. Förkunskaper? Ja, ”Grundkurs i sprängteknik” och praktisk erfarenhet är bra att ha..
DOLKURS, 1 dag
Kontakta oss för information
Ett problem som har lyfts fram i Sprängarbete, AFS 2007:1 och Berg- och Gruvarbete, AFS 2010:1, är odetonerat sprängmedel i den sprängda massan. Problemet har funnits under många år men har synliggjorts under senare år pga att flera incidenter och olyckor har inträffat samtidigt som rapporteringen har förbättrats.
De som lastar, krossar, knackar det sprängda berget och de som skrotar slänter och tak utsätts för risker om detonation sker under dessa operationer. Detta gäller även andra som arbetar i anslutning till dessa arbeten. Det är viktigt att de som arbetar under dessa villkor får information om risker, hur man skyddar sig och hur man ska agera när man påträffar odetonerat sprängmedel.
Behöver ni hjälp med en dolkurs är ni välkomna att höra av er.
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 5 dagar
Se kursprospekt för datum
I denna kurs lär Du Dig det mesta om försiktig sprängning i tätort. Utöver sprängteknik behandlas även normer, bestämmelser och ansvarsfrågor. För att få behörighet av polisen som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått igenom denna kurs och kurserna "Grundkurs i sprängteknik" och "Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten". Du som arbetar med försiktig sprängning ovan eller under jord eller Du som vill veta mera om detta såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter mm har nytta av kursen.
REPETITIONSKURS FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 4 dagar
Se kursprospekt för datum
I polisens bestämmelser framhävs speciellt att sprängarbetsledaren, och dennes ersättare, bör ha uppdaterat sina kunskaper om mer än 10 år gått efter genomgången utbildning. Är Du även sprängarbas ska Du veta att polisen godtar "Kurs för förnyelse av sprängkort" som uppdatering av sprängarbetsledarens och dennes ersättares kompetens. Då behöver Du inte gå denna kurs. Även för Dig som arbetar som konsult/kontrollant för denna typ av byggnationer eller önskar en allmän kännedom inom detta område passar denna kurs.
GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR LINJEARBETEN, 4 dagar
Se kursprospekt för datum
 
Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kompetens. Denna motsvarar de krav som ställs av Arbetsmiljöverket på sprängarbasar  som utför "sprängning av mindre komplicerat slag. I denna kurs behandlas även SAFE-T-CUT-systemet och vi går dessutom igenom metodiken för sprängning av linskarvar. Kursdeltagare med 2 års erfarenhet av linjearbete, där sprängning förekommit, får sprängkort för dessa typer av arbeten efter godkända skriftliga och praktiska prov.
KURSER I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA, SAFE-T-CUT, 2 dagar
Kontakta oss för information
Teoretiskt och praktiskt visas hur systemet fungerar så att man efter genomgången kurs självständigt kan arbeta med denna produkt. Kursen riktar sig till linjearbetare m. fl. som inte sysslar med bergsprängning. Kursen tar normalt även upp Linskarvsprängning.
KURS I LINSKARVSPRÄNGNING, 1 dagar
Kontakta oss för information
Specialkurs för linjearbetare som inte ägnar sig åt bergsprängning eller SAFE-T-CUT utan endast behöver kunna handskas med ovannämnda system. Förutom teoretisk genomgång ingår praktiska övningar.
REPETITIONSKURS I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA OCH/ELLER LINSKARV
Kontakta oss för information
Även för dessa produkter krävs att man uppdaterar sina kunskaper.
ADR GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 4 dagar
Kontakta oss för information

Förare av transporter med explosiva varor över "värdeberäknad mängd" ska vara utbildade och kunna visa upp ett förarintyg.
Vår ADR-grundkurs ger de kunskaper som krävs enligt de bestämmelser som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Observera att förarintyget gäller i fem år och därefter måste det förnyas före sitt utgångsdatum.

FÖRNYELSE AV FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 2 dagar
Kontakta oss för information
I god tid innan Ditt förarintyg går ut får Du en påminnelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det är dags att tänka på förnyelse. OBS! Du kan förnya förarintyget ett år innan det gamla blir ogiltigt och Du måste göra det före intygets utgång för att slippa gå ADR - grundkursen en gång till. Efter repetitionskursen gäller det nya intyget ytterligare fem år från det gamla intygets utgångsdatum så det finns ingen anledning att vänta.
ADR KURS FÖR TRANSPORT AV ”VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD”, 1 dag (Populärt Kap.1.3 utbildning)
Kontakta oss för information
Denna utbildning krävs även för medhjälpare vid fullvärdiga ADR transporter. Läs mer på sid 3 om transport av sprängmedel.