Inner Circle Добре дошли | Login
Country flag български, България [ Change country + Language ]
Pазпоредби

Pазпоредби  

предоставя никакъв лиценз или право на ползване върху тях.

 

Вашите потребителски права

Вие може да притежавате права съгласно приложимото законодателство за защита на потребителите, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени от това Споразумение („Вашите Потребителски права“). В България, Вашите Потребителски Права включват предоставянето на стоки с добро качество и съответстващи на тяхното описание както и предоставянето на услуги с необходимите грижи и умения. Можете да научите повече за Вашите Потребителски Права от потребителски организации и органи като например Комисията за защита на потребителите и др.

 

Общи разпоредби 

1. Този уебсайт е организиран от Орика въз основа на настоящата обща информация. Промени в обстоятелствата след публикуването биха могли да повлияят върху пълнотата и точността на информацията. В най-пълен обем, позволен от закона, ние не носим отговорност за грешки или пропуски, съдържащи се в тази информация, както и за невъзможност за актуализиране или поправка на тази информация. Вие следва независимо да преценявате и потвърждавате точността, пълнотата и надеждността на информацията на този уебсайт и да търсите професионален съвет, ако това е необходимо.

 

2. Нищо съдържащо се на този уебсайт не следва да се тълкува като препоръка за използването на който и да е продукт, процес или формулировка, или която и да е информация на този уебсайт по начин, който би нарушил правата на интелектуална собственост на което и да е лице, компания или дружество. При спазване на Вашите Потребителски Права, ние не твърдим и не гарантираме, че употребата на информацията на този уебсайт няма да наруши такива права на интелектуална собственост.

 

3. При спазване на Вашите Потребителски Права, ние не твърдим, че продуктите, изложени на този уебсайт са в наличност към настоящия момент, или че техните спецификации са актуални и пълни. Излагането на който и да е продукт не представлява оферта или поемане на задължение от наша страна.

 

4. Орика прави достъпни този уебсайт и съдържанието му на база „както е”. Ние сме задължени да защитаваме Вашите Потребителски Права. Ние не правим никакви други твърдения и не даваме никакви други гаранции по отношение на този уебсайт или неговото съдържание. В максимален обем, позволен от закона, ние не правим такива твърдения и не даваме такива гаранции във връзка с пълнотата, точността, комерсиалността или пригодеността за целите, за които е създаден на този уебсайт, продукти, посочени на този уебсайт и всяка имейл кореспонденция между Вас и нас.

 

5. Нищо, което се съдържа на този уебсайт не представлява покана за търговия с акции или други ценни книги, емитирани от нас. Моля, потърсете независим професионален съвет, преди да вземете решение да инвестирате в нас.

 

Достъпност на уебсайта

1. Този уебсайт е обект на прекъсване, сриване, вируси, забавяния, засичане, вмешателство и други грешки, свързани с комуникационните мрежи, компютърните системи, сървърите, доставчиците, компютърното оборудване и софтуера.

 

2. Ние си запазваме правото, по всяко време, без отправяне на предупреждение и по изцяло наша еднолична преценка, да прекъснем, спрем или прекратим всяка услуга, предлагана от или чрез този уебсайт, както и самия уебсайт или Вашия достъп до него.

 

3. По отношение на устройствата, които Вие използвате, за да влизате в уебсайта, ние Ви препоръчваме да се сдобиете и да поддържате актуален сканиращ софтуер за сигурност, защита от вируси и предотвратяване на внедряване, който да е създаден специално за устройствата, които използвате за достъп до уебсайта.

 

Вашето поведение

Ние не Ви оправомощаваме (самостоятелно или чрез трето лице): 

·      да използвате което и да е устройство, софтуер, процес или програма с цел намеса или опит за намеса в нормалната работа на този уебсайт,, както и извършването на каквито и да било транзакции или процеси, управлявани чрез този уебсайт;

 

·      да предприемате каквито и да е действия, които необосновано и непропорционално много да натоварват инфраструктурата на или честотната лента (трафика) свързана с уебсайта;

 

·      да предприемате каквито и да е действия, които могат да увредят, повредят, пренатоварят или разстроят уебсайта, или да попречат на употребата и свободното ползване на този уебсайт от трето лице.

 

·      чрез този уебсайт да предавате, разпространявате, въвеждате или да правите достъпни по какъвто и да е друг начин компютърни вируси, кийлогъри, шпионски софтуер, червеи, Троянски коне, бомби със закъснител, или други злонамерени и вредни програми;

 

·      да използвате този уебсайт във връзка с изискване, събиране, придобиване или съхранение на лична информация, пароли, данни за профили или друга информация по отношение на други потребители на този уебсайт; или

 

·      да използвате каквото и да е извличане на данни, роботи или други подобни средства за събиране и извличане на данни във връзка с този уебсайт.

 


Ограничение на отговорността

1. Използването на информацията на този уебсайт е на Ваш собствен риск. При спазване на т. 3, ние, нашите директори, служители, съдружници, агенти и други представители не следва, при никакви обстоятелства, да носят отговорност за вреди, загуби или повреди, произтичащи от или свързани с употребата, или невъзможността за употреба, на информацията на този уебсайт или осигурена чрез този уебсайт по имейл.

 

2. При спазване на т. 3, настоящото ограничение на отговорността включва, но не е ограничено само до, възстановителни, директни, косвени или резултатни вреди, загуба на данни, приходи или печалба, загуба или повреда на собственост, както и претенции на трети лица.

 

3. Когато Вашите потребителски Права са приложими, в максимален обем, позволен от закона, нашата отговорност, по наш избор, се ограничава до:

 

·     повторна доставяне на стоки или услуги до Вас, или доставяне на равностойни стоки;

 

·     поправка на стоки; или

·     плащане на повторното предоставяне на услугите или стоките, или на сервиз на стоките.

 


Връзки

1. Орика позволява създаването на връзки към този уебсайт при условие, че html страницата е напълно заредена. Всяка такава връзка не трябва да съдържа нашата търговска марка или марки на услугите ни, и следва да не бъде използвана с цел да се накърни или да окаже друг неблагоприятен ефект върху нашата репутация и доброто име на Орика.

 

2. Информацията на този уебсайт може да съдържа връзки към чужди уебсайтове, включително, без ограничение, информация относно цените на акциите на Орика. Тези връзки се предоставят единствено за Ваше удобство. Ние не утвърждаваме, гарантираме или одобряваме съдържанието или точността на тези уебсайтове и не препоръчваме продуктите, услугите или информацията на тези уебсайтове.

 

3. Ние не гарантираме, че информацията на чуждите уебсайтове не съдържа компютърни вируси или други дефекти, грешки или нарушения на правата на интелектуална собственост, нито оправомощаваме извършването на подобни нарушения чрез предоставянето на тези връзки.

 

4. Ние на поемаме никаква отговорност за каквито и да е загуби или повреди, произтичащи от използването от Ваша страна на връзките към чужди уебсайтове.

 

Непоискана информация

Политика на нашата фирма е да не приемаме поверителна или фирмена информация от трети страни. Ако желаете да запазите поверителността на Вашия материал, не ни го предоставяйте чрез имейл или по друг начин, без да получите предварителното ни съгласие за това.

 

Приложимо право

1. За уреждане на настоящия отказ от отговорност се прилага съответно националното и/или международно законодателството.

 

2. В случай че Вие влезете в този уебсайт от територията на друга юрисдикция, Вие следва да съобразите, дали употребата Ви съответства със законодателството на тази юрисдикция до обема на неговия обхват.

 

3. Ако информацията на този уебсайт бъде преведена на или представена на други езици освен българския, българската версия на тази информация следва да се счита за водеща по отношение на всякакви спорове, свързани с тълкуването ѝ.