Inner Circle Velkommen | Login
Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse  

Ansvarsfraskrivelse

(Sist oppdatert: 2. juli 2012.)

Denne nettsiden er eid av Orica Limited (ABN 24 004 145 868), 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia (”Orica”). Nettsiden driftes på vegne av Orica og dets konsernselskaper og tilknyttede selskaper (sammen benevnt ”vi” eller ”oss”).

Opphavsrettserklæring

1. All opphavsrett til nettsidens design, tekst, grafikk, utvalg og arrangering derav, og all programvare relatert til denne nettsiden tilhører eller er lisensiert av Orica. Denne opphavsretten er beskyttet av norske og internasjonale opphavsrettslover.

2. Med forbehold for avsnitt 3, kan ikke noe materiale fra denne nettsiden kopieres, gjengis, distribueres, endres, lastes opp, overføres, gjenbrukes, publiseres eller innrammes i en annen nettside uten skriftlig forhåndssamtykke fra Orica.

3. Orica gir deg tillatelse til å laste ned én kopi av materialet på denne nettsiden for normal bruk av din nettleser, for din egen ikke-kommersielle bruk. Du kan også ta utskrifter av materialet på denne nettsiden for ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle opphavsrettslige og andre eierskapsmerker på dette materialet.

Varemerkeerklæring

Alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, merking og såkalt trade dress på denne nettsiden tilhører Orica eller dets lisensgivere. Orica gir deg ingen lisens eller rett til å bruke dem.

Dine forbrukerrettigheter

Du kan ha rettigheter under gjeldende forbrukerlovgivning, som den norske forbrukerkjøpsloven, som ikke kan ekskluderes, fravikes eller begrenses etter denne Avtalen (”Dine Forbrukerrettigheter”). I Norge omfatter Dine Forbrukerrettigheter blant annet at varer skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Du kan finne ut mer om Dine Forbrukerrettigheter fra forbrukerorganisasjoner og myndigheter som Forbrukerrådet.

Generell ansvarsfraskrivelse

1. Denne nettsiden har blitt sammenstilt av Orica på grunnlag av gjeldende generell informasjon. Endringer i omstendigheter etter publisering kan påvirke fullstendigheten og nøyaktigheten av denne informasjonen. Så langt det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alt ansvar for alle feil og utelatelser i denne informasjonen eller enhver unnlatelse av å oppdatere eller rette denne informasjonen. Du bør selv vurdere og kontrollere nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten av informasjonen på denne nettsiden, og søke profesjonell rådgivning hvor nødvendig.

2. Ikke noe innhold på denne nettsiden skal forstås som en anbefaling om å bruke noe produkt, noen fremgangsmåte eller formulering eller noen informasjon på denne nettsiden på en måte som gjør inngrep i immaterielle rettigheter tilhørende noen person eller selskap. Med forbehold for Dine Forbrukerrettigheter gir vi ikke noen garanti og innestår ikke for at bruk av informasjonen på denne nettsiden ikke vil medføre inngrep i slike immaterialrettigheter.

3. Med forbehold for Dine Forbrukerrettigheter innestår vi ikke for at produktene som vises på denne nettsiden er tilgjengelige for øyeblikket eller at deres spesifikasjoner er gjeldende og fullstendige. Visning av et produkt innebærer ikke noe tilbud eller forpliktelse fra oss.

4. Orica gjør denne nettsiden og dets innhold tilgjengelig på en ”som den er”-basis. Vi er forpliktet til å godkjenne Dine Forbrukerrettigheter. Utover dette innestår vi ikke for og gir ingen garantier av noe slag med hensyn til denne nettsiden eller dens innhold. Så langt det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle slike inneståelser eller garantier hva gjelder fullstendigheten, nøyaktigheten, salgbarheten eller egnetheten av denne nettsiden, herunder uten begrensninger informasjonen på denne nettsiden, produkter det er henvist til på denne nettsiden og enhver e-postkorrespondanse mellom deg og oss.

5. Ikke noe på denne nettsiden innebærer en innbydelse til å handle med aksjer eller verdipapirer utsted av oss. Vennligst søk uavhengig profesjonell rådgivning før du tar en beslutning om å investere i oss.

Tilgjengeligheten av denne nettsiden

1. Denne nettsiden kan utsettes for avbrudd, driftsstans, virus, forsinkelser, hindringer, inngrep og andre feil som involverer kommunikasjonsnettverk, datasystemer, servere, tilbydere, datautstyr og programvare.

2. Vi forbeholder retten til, uten varsel og etter vårt eget og absolutte forgodtbefinnende, å avbryte, suspendere eller avslutte enhver tjeneste som tilbyd av eller gjennom denne nettsiden så vel som denne nettsiden og din tilgang til den på hvilket som helst tidspunkt.

3. Med hensyn til ethvert utstyr du bruker for å få tilgang til nettsiden, anbefaler vi at du anskaffer og vedlikeholder oppdatert virus, sikkerhets- og inntrengingsprogramvare som er særskilt utviklet for alt utstyr du benytter for å få tilgang til nettsiden.

Din atferd

Vi gir deg ikke tillatelse til å (enten selv eller gjennom noen tredjepart):

·        bruke noe utstyr, programvare, prosess eller rutine til å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens korrekte drift eller noen transaksjon eller prosess som gjennomføres på eller gjennom nettsiden;

·        foreta noen handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på nettsidens infrastruktur eller båndbredde;

·        foreta noen handling som kan skade, gjøre ubrukbar, tynge ned eller svekke nettsiden eller forstyrre med noen annen parts bruk og glede av denne nettsiden;

·        overføre, distribuere, innføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i noen form på denne nettsiden datavirus, keylogger, spionvare, dataormer, trojanske hester, tidsbomber eller annen ondsinnet eller skadelig programmering;

·        bruke denne nettsiden i sammenheng med anmodning, innsamling, anskaffing eller lagring av noe personlig informasjon, passord, kontoinformasjon eller annen informasjon om brukere av denne nettsiden; eller

·        bruke noen verktøy for datautvinning, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling in sammenheng med denne nettsiden.

Ansvarsbegrensning

1. Bruk av informasjonen på denne nettsiden skjer på din egen risiko. Med forbehold for avsnitt 3, er verken vi, våre styremedlemmer, ansatte, aksjonærer, agenter eller andre representanter ansvarlig for noen skade eller tap i forbindelse med bruken, eller manglende mulighet for bruk, av informasjonen på denne nettsiden eller som gis gjennom denne nettsiden ved e-post.

2. Med forbehold for avsnitt 3 inkluderer denne ansvarsbegrensningen, men er ikke begrenset til, erstatning for skade, direkte og indirekte tap, konsekvenstap, tap av data, inntekter og vinning, tap eller skade på eiendeler og krav fra tredjeparter.

3. I de tilfeller Dine Forbrukerrettigheter gjelder, vil vårt ansvar i den utstrekning det er tillatt ved lov, etter vårt valg, være begrenset til:

·        omlevere varer eller tjenester til deg eller levere likeverdig vare;

·        reparere varene; eller

·        betale for å få varene eller tjenestene omlevert eller varer reparert.

Linker

1. Orica tillater å linke til denne nettsiden, så lenge hele html-siden lastes inn. Enhver slik link må ikke oppta i seg våre varemerker eller servicemerker, og må ikke bli brukt for å kritisere eller på annen måte skade Oricas renommé.

2. Informasjon på denne nettsiden kan inkludere linker til andres nettsider, herunder, uten begrensning, informasjon om Orica aksjepriser levert av Australian Stock Exchange. Disse linkene tilbys kun for din beleilighet. Vi gir ikke vår tilslutning til, eller garanterer for eller godkjenner innholdet eller nøyaktigheten av disse nettsidene, og anbefaler ikke produktene, tjenestene eller informasjonen på disse nettsidene.

3. Vi garanterer ikke at informasjon på noen tredjeparts nettsider er fri for datavirus eller andre feil eller inngrep i immaterielle rettigheter, og vi tillater heller ikke slike inngrep ved å gjøre linkene tilgjengelige.

4. Vi fraskriver oss ansvar for ethvert tap og skade i forbindelse med din bruk av linker til tredjeparters nettsider.

Uoppfordrede ideer

Det er vår policy å ikke ta i mot informasjon fra tredjeparter som er konfidensiell eller beskyttet. Dersom du ønsker å holde på konfidensialiteten i ditt materiale, vennligst ikke send det til oss vie e-post eller på annen måte uten avtale.

Jurisdiksjon

1. Norsk lov gjelder for denne ansvarsfraskrivelsen.

2. Dersom du besøker denne nettsiden fra en annen jurisdiksjon enn Norge bør du vurdere om din bruk er i samsvar med lovene for den jurisdiksjonen, i den utstrekning de gjelder.

3. Dersom informasjonen på denne nettsiden er oversatt til eller presenteres i et annet språk enn engelsk, vil den engelske versjonen ha autoritet i relasjon til enhver tvist angående dens forståelse.