Inner Circle Velkommen | Login
Naboinformasjon

Naboinformasjon  

Virksomheter som behandler farlige stoffer er underlagt ”Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer” (Storulykkeforskriften).

 

Forskriften pålegger bedriftene blant annet å informere naboer om situasjoner som kan oppstå ved virksomheten. Vårt lagerområde er av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder.

 

I tråd med vår policy, prinsipper og krav, satser Oricas virksomheter aktivt på helse-, miljø-, og sikkherhetsarbeidet. Vi har som mål å minimalisere de miljø- og sikkerhetsmessige risiki virksomheten representerer.

 

Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse. I vårt ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiki, en effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging av unormale hendelser og tiltak av forebyggende karakter.

 

De nødvendige sikkerhetsrapporter er oversendt myndighetene ved Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB).

 

Vi vil med deisse informasjonene gi dere som naboer noen generelle opplysninger om faren for ulykker, mulige virkninger og varslingsprosedyrer. Informasjonene inneholder også opplysninger om hvordan du skal forholde deg dersom virksomheten vår rammes av hendelser som eksplosjon eller brann i eksplosiver.

Nabovarsel 2018 Bjønndalen
 
Nabovarsel 2018 Bulkstasjoner
 
Nabovarsel 2018 Eksplosivmagasiner  
 
Naboinformasjon Engene
 
Naboinformasjon 2022 Kristiansand