Inner Circle Välkommen | Inloggning
Landsflagga Sverige, Sverige [ Ändra land + språk ]
Testning av reaktiva ämnen

Testning av reaktiva ämnen  

Subscribe to all products in this area

Reaktivitet i marken kan leda till mycket riskabla tillbud såsom förtida detonation, vilket kan innebära livsfara, personskador och/eller allvarliga skador på utrustningen.

Testning av markreaktivitet är en metod för att utröna om det finns explosiv reaktivitet i marken och anpassning av mängden sprängämne som krävs för sprängning på en viss plats.

Orica använder de mest avancerade analysmetoderna för att avgöra om explosiv markreaktivitet föreligger. Denna utrustning och specialutbildad personal finns i Gyttorp, Sverige.